In het 5 jaren durende project ING Ster Academie, zal Venlosche Boys een veelheid aan innovatieve activiteiten ontplooien, met als overall doel de jeugdleden niet alleen in voetbaltechnische zin op te leiden maar veel breder 'op te voeden' tot maatschappelijke bewuste en actieve jongeren en jong volwassenen.

1. Thema Waarden en Normen
Dit is in eerste instantie de belangrijkste pijler van de vereniging Venlosche Boys en hier zal de komende periode de prioriteit liggen. Op het gebied van waarden en normen worden de volgende activiteiten in de komende periode op de rit gezet.

Activiteiten voor leden:
* Venlosche Boys organiseert een interne Fair Play competitie waarbij alle teams gestimuleerd worden zo min mogelijk tijdstraffen en andere (KNVB) boetes op te lopen. In dit kader vindt monitoring plaats van alle boetes die teams gedurende het seizoen krijgen.
* Venlosche Boys laat alle B-spelers om de 2 jaar deelnemen aan de spelregelcursus van de KNVB en laat hen vervolgens minimaal 3 wedstrijden fluiten bij de E jeugdteams, een en ander binnen het KNVB initiatief "spelregelbewijs voor B-spelers".
* Venlosche Boys stimuleert en faciliteert A spelers die eerder in de B-periode de spelregelcursus hebben gevolgd, om de KNVB scheidsrechtercursus te gaan volgen. In dit kader zullen A-spelers minimaal 4 wedstrijden optreden als scheidsrechter bij de B-jeugd teams.
* Venlosche Boys organiseert jaarlijks een intern toernooi voor E-teams waarbij de wedstrijden worden gespeeld zonder scheidsrechter. Sportiviteit levert extra punten op.
* Venlosche Boys stimuleert en faciliteert het jaarlijks seniorentoernooi waarbij de teams bij de wedstrijden onderling de wedstrijdleiding regelen en waarbij sportiviteit en plezier voorop staat.

Activiteiten voor Vrijwilligers
* Venlosche Boys organiseert via internet PR, voor alle bij de vereniging betrokken mensen, een continue, gedoseerde aandacht voor de principes en gedragscodes van het concept Waarde(n)volle club en maakt daarbij gebruik van de online 'Toolkit gedragsregels' van de KNVB.
* Venlosche Boys neemt actief deel aan het door de KNVB gepresenteerde actieplan 'tegengeweld – voor sportiviteit'.
* Venlosche Boys ondersteunt en participeert in de acties tegen geweld, georganiseerd door de Venlose voetbalverenigingen en de gemeente Venlo onder de noemer Venlo Verbroedert.
* Venlosche Boys organiseert jaarlijks een klussenmiddag voor alle F-spelers en hun ouder(s) in het kader van stimuleren verenigingsbetrokkenheid.
* Venlosche Boys organiseert elke 3 jaar – incompany- voor alle bestuurders de workshop "Sportief besturen" en voor alle werknemers, kaderleden en geïnteresseerde vrijwilligers de incompany workshop "Sportief begeleiden".
* Venlosche Boys ontwikkelt een jaarlijks te houden 'introductiebijeenkomst' voor nieuw kader, nieuwe leden en ouders van F en E leden, waarin de kernwaarden van de vereniging toegelicht worden en vertaald worden naar verenigingsactiviteiten.

2. Thema Onderwijs
Het thema sport en onderwijs is breed en kent vele mogelijkheden. Sport en onderwijs horen bij elkaar en versterken elkaar, sport zorgt voor betere schoolprestaties en vermindert schooluitval. Hoe eerder kinderen in aanraking komen met sporten, hoe groter de kans dat ze er ook hun leven lang mee doorgaan. Door kinderen op school sport te laten beleven, kan elk kind zijn vaardigheden ontdekken en verdiepen. Sportverenigingen worden ondersteund een structurele samenwerking aan te gaan met scholen, om zo een frequent en gevarieerd sportaanbod voor leerlingen te realiseren. De sportverenigingen kunnen een korte serie kennismakingslessen tijdens de reguliere gymlessen aanbieden, gevolgd door enkele lessen via naschools aanbod, en/of gratis proeflessen bij de vereniging. Voor de vereniging is dit een geschikte manier om de eigen sport en de vereniging bekend te maken bij de jeugd, de drempel om lid te worden wordt lager.
Verenigingen werken graag samen met het onderwijs, omdat dit een geschikte vindplaats van kinderen en dus potentiële leden is.
* Venlosche Boys organiseert tweejaarlijks, samen met externe partners, voor alle C spelers van alle voetbalverenigingen in groot Venlo, een eenmalige groots opgezette 'techniekdag', waarbij er zowel bijzondere aandacht zal zijn voor voetbaltechniek als voor techniek in het onderwijs en in het regionale werkveld.
* Venlosche Boys faciliteert het Valuascollege en de KNVB Academie bij het project "LO-voetbal". Leerlingen van de leerjaren 3 en 4 krijgen de mogelijkheid in plaats van de lessen lichamelijke opvoeding, opleidingen te volgen voor de verschillende niveaus van jeugdtrainerschap. LO-voetbal maakt gebruik van de accommodatie van Venlosche Boys. ING zou mogelijk shirtsponsor kunnen zijn van de leerlingen die deelnemen aan LO-voetbal.

3. Thema Gezondheid
Een sportverenigingen kan zich inzetten op het maatschappelijke thema gezondheid. Sporten is gezondheid! Meestal, want een blessure zit in een klein hoekje en kan veel leed veroorzaken. Soms is het domme pech, maar vaak kunnen ze worden voorkomen door eenvoudige maatregelen. Sportverenigingen kunnen op dit thema ontwikkelingen doormaken, door activiteiten te organiseren gericht op blessurepreventie, maar ook door het gezonder maken van het kantineaanbod. Méér variatie en méér gezonde keuze in de sportkantine. Daarnaast kunnen er programma's gedraaid worden met organisaties uit de gezondheidszorg (GGD en fysiotherapeuten) voor een gezondere levensstijl, en kan er voorlichting gegeven worden. Doelstellingen voor deze programma's zijn bijvoorbeeld mensen met ernstig overgewicht laten afvallen, psychische klachten voorkomen of bestrijden, revalidatie na letsel.

* Venlosche Boys organiseert elke 4 jaar, samen met externe partners, voor alle B en A spelers een 'themamiddag conditie', waarin gezond leven in algemene zin gekoppeld wordt aan voetbal gerelateerde gezondheid, blessurepreventie e.d.
* Venlosche Boys organiseert, gekoppeld aan de themamiddag conditie, een 'themaochtend blessurepreventie' voor het jeugdkader en voor geïnteresseerde ouders.
* Venlosche Boys gaat kijken om enkele zaken van de gezonde sportkantine te implementeren in de huidige kantine. Er word hierbij gekeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met partijen, die hier ook belang bij hebben.
* Venlosche Boys onderhoudt het met de Gemeente Venlo, VieCuriVitaal en SportgeneeskundeNederland afgesloten contract voor regionale gezondheidsservice naar de leden. Systematische voorlichting, educatie en begeleiding op het gebied van sport, bewegen en gezondheid zijn onderdelen van het pakket aan maatregelen dat Clubzorg garandeert.

4. Thema Veiligheid
Dit thema betreft niet alleen de fysieke, maar ook de sociale veiligheid. Door een veranderende samenleving is het belangrijk dat verenigingen activiteiten organiseren om deze veilige omgeving te creëren, of te behouden. Activiteiten kunnen gericht zijn op terugdringen van alcoholgebruik, discriminatie en intimidatie en verhogen van sportiviteit en respect. Een belangrijke rol is daarbij ook weggelegd voor de vertrouwenspersoon van de vereniging. Andere vragen zijn: wordt er van de vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangd? Is de accommodatie voldoende verlicht, en kunnen kinderen veilig de vereniging bereiken? Met aandacht voor deze onderwerpen toont de vereniging haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het thema veiligheid.
* Er word een vernieuwde veiligheidsscan uitgevoerd op het sportpark, aan de hand hiervan komt er een adviesgesprek tussen vereniging en uitvoerder. Daarna kijkt vereniging naar aanpassingen en probeert deze uit te voeren op het complex.
* Er word een duidelijk pestprotocol uitgeschreven voor Venlosche Boys.
* Er komt een duidelijk beleid met betrekking tot seksuele intimidatie. Wat gebeurt er als dit binnen de vereniging gebeurt, hoe word er omgegaan met de slachtoffers, en wat gebeurt er met de mensen die zich hieraan schuldig maken?
* Er komt een duidelijk beleid met betrekking tot discriminatie. Wat gebeurt er als dit binnen de vereniging gebeurt, hoe word er omgegaan met de slachtoffers, en wat gebeurd er met de mensen die discrimineren?

5. Thema Duurzaamheid
Voor de sportverenigingen liggen er volop kansen om werk te maken van duurzaamheid, bijvoorbeeld duurzaam bouwen en duurzame energie. Vanuit die gedachte kunnen verenigingen bijvoorbeeld ballen en pionnen aanschaffen die zijn gemaakt van milieu vriendelijke stoffen, led verlichting, worden er zonnepanelen geplaatst en kan afval worden gescheiden.
* Er word een duurzaamheidsscan gemaakt op het complex van Venlosche Boys. Aan de hand hiervan volgt een advies gesprek over wat de verbeterpunten kunnen zijn. Venlosche Boys kijkt daarna of er mogelijkheden zijn tot aanpassingen in het kader van duurzaamheid.
* Venlosche Boys onderzoekt de mogelijkheden om de accommodatie (velden-kantine) naast eigen gebruik, ook beschikbaar te stellen voor andere activiteiten.

6. Arbeidsparticipatie
Sportverenigingen kunnen een maatschappelijke stage- en een re-integratietraject aanbieden.
* Venlosche Boys participeert waar mogelijk in extern opgezette re-integratietrajecten in relatie tot vrijwillig te verrichten werkzaamheden binnen de vereniging. Hierin kan worden samengewerkt met de buren van VOS, en het maatschappelijke initiatief VIA VVV. Dit kan op het gebied van onderhoud accommodatie, administratie en PR en eventueel horeca.

7. Bijzondere doelgroepen
Sport heeft een belangrijke meerwaarde voor mensen met een beperking. Naast conditionele meerwaarde, geeft het voldoening, zelfvertrouwen, de mogelijkheid tot ontplooiing en uitbreiding van het sociale netwerk. Bijzondere doelgroepen zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke-, lichamelijke-, visuele- of auditieve beperking en mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Een sportvereniging kan zich inzetten op het maatschappelijke thema, sportparticipatie bijzondere doelgroepen, door zich te richten op het verhogen van de sportparticipatie van mensen die niet zomaar instromen in de reguliere sportvereniging.
* Venlosche Boys was jaren geleden de eerste vereniging in de regio met een afdeling voor G-voetballers en organiseerde afgelopen winter het in de regio nog niet bestaande indoor G-toernooi; een groot succes. Venlosche Boys zal ook de komende jaren zich blijven inzetten om voor deze doelgroep het voetballen mogelijk te maken.
* Venlosche Boys intensiveert de samenwerking met het AZC Venlo met de bedoeling voor kinderen, jongeren en volwassenen die in het AZC verblijven, voetbal bij Venlosche Boys mogelijk te maken. Al enige jaren neemt een team van het AZC deel aan het jaarlijkse seniorentoernooi.
* Venlosche Boys onderzoekt wat de voetbalmogelijkheden zijn voor kinderen met een motorische achterstand. De meeste van deze kinderen kunnen niet aan de reguliere teamtrainingen deelnemen, vandaar dat er gekeken gaat worden wat er voor deze kinderen georganiseerd kan worden.

Tenslotte
Het hierboven beschreven project beoogt op termijn een cultuurverandering te realiseren bij clubleden en hun ouders. Voor een vereniging met ruim 600 jeugdleden is dit een ambitieus en veelomvattend streven. Tegelijkertijd is het noodzakelijk deze weg op te gaan om de vereniging ook in de toekomst te kunnen laten bestaan, primair als voetbalvereniging, maar daarnaast ook als een omgeving waarin opvoeden in bredere zin plaatsvindt. Bovendien sluit het volledig aan bij belangrijke maatschappelijke speerpunten zoals de aandacht voor een herwaardering van normen en waarden en respect in de omgang met elkaar en voor het actief participeren in de samenleving; "jong geleerd is oud gedaan".